Home » Współpraca

Współpraca

Obecnie to głównie wspólne projekty i inicjatywy związane z wyzwaniami, przed którymi stoi współczesny przemysł. Niemniej nasza działalność nie kończy się tylko na tym – przy współudziale przedstawicieli przemysłu organizujemy szereg spotkań, warsztatów i konferencji.

Projekt realizowany w ramach inicjatywy CORNET (z ang. COllective Research NETworking), która jest ukierunkowana na wsparcie realizacji badań branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Głównym celem niniejszego projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Podstawą opracowywanego podejścia jest modyfikacja dostępnych obrabiarek CNC i rozszerzenie ich możliwości do wytwarzania złożonych kształtów matryc a następnie kształtowania wyrobów gotowych z blach arkuszowych z wykorzystaniem technologii jednopunktowego przyrostowego formowania (ang. Single Point Incremental Forming SIPF).

Głównym celem Projektu jest realizacja prac B+R zmierzających do opracowania innowacyjnego w skali świata, zintegrowanego z infrastrukturą stalowni ŁPE-PK-COS hybrydowego systemu informatycznego do optymalizacji i modelowania procesu produkcji wlewków ciągłych tj. rozwiązania przyczyniającego się w istotny sposób do poprawy jakości produktów CMC Poland sp. z o.o. (CMC, Spółka, Wnioskodawca), dzięki pełnej kontroli temperatury ciekłej stali, w tym temperatury przegrzania w kadzi pośredniej urządzenia COS(System). System obejmie zarządzanie technologicznym know-how procesu produkcyjnego oraz monitoring jakości produktu, w połączeniu z optymalizacją planowania produkcji i kontrolą temperatury ciekłej stali na każdym etapie procesu. Zapewni to zwiększenie stabilności i powtarzalności procesu przy zadanych parametrach, a w efekcie poprawę jakości produktu, co jest głównym celem Projektu.