Home » Nauka

Nauka

W ramach działalności badawczej pracownicy Wydziału realizują liczne projekty naukowe, które bardzo mocno związane są z inżynierią materiałową i metalurgią, ale coraz częściej realizują zagadnienia interdyscyplinarne z pogranicza informatyki, medycyny, matematyki, energetyki.

W styczniu 2021 rozpoczął się na WIMiIP pierwszy na AGH ERC St Grant ‘Bioinspired Composites Strategies for Saving Energy”(BioCom4SavEn)’ który będzie realizowany przez kolejne 5 lat. W ramach tego projektu będą opracowywane syntetyczne materiały polimerowe odwzorowujące właściwości izolacyjne obserwowane w przyrodzie. Inspiracją do badań są tutaj porowate włosy niedźwiedzia polarnego i pióra pingwina, zbudowane z keratyny. Do produkcji włóknistych materiałów wykorzytujemy metodę zwaną elektroprzędzeniem, która daje możliwości projektowania porowatych membran i kompozytów. Nowatorksie materiały opracowane w projekcie ERC BioCom4SavEn pomoga w efektywnym zarządzaniu energią cieplną, umożliwiając zwiększenie oszczędności w codziennym życiu.

Głównym celem projektu BIOMASS-CCU jest rozwój technologii zgazowania biomasy połączonej z wychwytem i wykorzystaniem CO2. Zastosowane zostaną materiały wielofunkcyjne (np. na bazie Ni/CaO) w celu adsorpcji CO2 ze zgazowania biomasy, co wpłynie na poprawę parametrów energetycznych otrzymanego syngazu. Ponadto wychwycony CO2 zostanie przekształcony w związki organiczne o szerokim zastosowaniu, zwiększając opłacalność ekonomiczną procesu zgazowania biomasy. Projekt realizowany jest w ramach programu HORYZONT 2020 EU, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Istotnym osiągnięciem współpracy naukowców jest uruchomienie nowego czasopisma Carbon Capture Science & Technology Elsevier https://www.sciencedirect.com/journal/carbon-capture-science-and-technology.

Stopy tytanu są szeroko stosowane w inżynierii biomedycznej na implanty kostne w ortopedii i traumatologii oraz stomatologii. Pomimo wielu korzystnych właściwości materiały te są biologicznie obojętne, co uniemożliwia uzyskanie trwałego i stabilnego połączenia implantu z tkanką kostną. Ponadto niekorzystnym zjawiskiem jest tworzenie biofilmu bakteryjnego na powierzchni implantu. Obiecującym rozwiązaniem powyższych problemów jest powleczenie implantów metalowych wieloskładnikowymi powłokami biodegradowalnymi o osnowie polimerowej zawierającymi składniki bioaktywne i antybakteryjne. Celem naukowym projektu jest opracowanie warunków oraz poznanie kinetyki i mechanizmów współosadzania elektroforetycznego cząstek organicznych i nieorganicznych w celu wytworzenia wieloskładnikowych powłok o właściwościach bioaktywnych i antybakteryjnych dla poprawy właściwości biologicznych biomateriałów tytanowych.